Zaručená kvalita, prijatelná cena.


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúcim sa rozumie:
CLIMAX, s.r.o., Znievska 12, 85106 Bratislava, IČO:35824174, DIČ:2020215417

mail: climax@climax.sk
telefón: +421/ 2/ 44634174
fax: +421/ 2/ 44634176
poštová adresa: CLIMAX, s.r.o., Odborárska 52, P.O.Box 78, 830 00 Bratislava,


V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax. č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk


Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov, zaregistrovaná v databáze Predávajúceho, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Kupujúci je povinný uviesť v registračnom formulári presné a pravdivé údaje.

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva").
Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s vlastnosťami tovaru, s jeho cenou a ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4.Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.


2. Kúpna zmluva

2.1.Odoslaná objednávka je návrhom Kúpnej zmluvy. Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe popisu. Obrázky majú nezáväzný, iba informatívny charakter. Hmotnosť produktov pre účel zisťovania celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.

2.2.Všetky Objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho sú pre Kupujúceho záväzné.

2.3.Záväzným akceptovaním Objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúceho o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí Objednávky od Kupujúceho. Týmto potvrdením Objednávky je Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená. Za potvrdenie objednávky sa považuje automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť už potvrdenú objednávku pred jej odoslaním po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania požadovaného Kupujúcim o čom bude Kupujúci informovaný e-mailom.

2.4.Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením kúpnej ceny. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH. Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dopravu tovaru ku Kupujúcemu (uvedené v Objednávke ako Spôsob dopravy). Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať formou zaplatenia dobierky pri prevzatí tovaru (na pošte alebo u kuriéra).

2.5. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze. Z tovarov predávaných v internetovom obchode spoločnosti CLIMAX, s.r.o. patria medzi rýchloskaziteľný tovar jogurtová a smotanová kultúra, syridlové tyčinky HansenSticks a tekuté syridlo Hrudka. Maximálna doba prepravy týchto tovarov je 48 hodín.

2.6. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Ak sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, je oprávnený použiť na to formulár určený na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v prílohe č. 1 týchto podmienok. Zakúpený tovar kupujúci zašle spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, a to v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ibaže predávajúci výslovne navrhne, že si tovar príde prevziať. Kupujúci pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane všetkej dokumentácie, príslušenstva, obalu apod. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
Toto neplatí pri použití potravinárskeho rýchloskaziteľného tovaru na ďalšie technologické spracovanie Kupujúcim(syridlo, mliekárenské kultúry, jogurtové kultúry) . Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté pri tomto technologickom spracovaní.

V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


3. Dodacie podmienky

3.1.Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim. Kupujúci môže mať viacero dodacích adries.

3.2.Tovar dodáva predávajúci v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok. Nakoľko sa jedná o tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, predávajúci nedodáva tovar v piatok, aby tento nestál počas víkendu na pošte alebo v sklade UPS.

3.3.Potvrdené objednávky Predávajúci vybavuje priebežne v nasledujúci deň po ich prijatí. Objednávky prijaté vo štvrtok a v piatok budú vybavované v pondelok nasledujúceho týždňa. Ak Kupujúci požaduje iný dátum dodania, môže to Predávajúcemu oznámiť pri zadávaní Objednávky v Poznámke.

3.4. V prípade, že Predávajúci nemá objednaný tovar na sklade, je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od obdržania objednávky; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

3.5. Predávajúci upovedomí Kupujúceho o odoslaní Objednávky prostredníctvom e-mailu. Tovar je odosielaný na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kurierskou službou na základe výberu Kupujúceho pri objednávaní tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve . Pri preberaní tovaru Kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH sa nachádza v zásielke spolu s tovarom. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
Ak tovar doručuje zmluvný prepravca (kurierska služba, pošta), udeľuje kupujúci predávajúcemu právo odovzdať tomuto prepravcovi nutné minimum osobných údajov kupujúceho pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresa, emailova adresa, telefón)

3.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

3.7.Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad). Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.8. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

3.9.Zadanú objednávku je možné stornovať zo strany Kupujúceho najneskôr deň pred dátumom dodania a to zaslaním e-mailu na adresu www.climax.sk


4. Reklamácie

4.1.Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií Predávajúceho na obale alebo v návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal tieto inštrukcie.

4.2.Reklamovať možno len tovar zakúpený prostredníctvom www.climax.sk alebo www.syridlo.sk. Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to ihneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu.

4.3.Reklamácia musí byť vyhotovená e-mailom a zaslaná na kontaktné údaje www.climax.sk

4.4.Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

4.5.Predávajúci bude riešiť vybavenie reklamácie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)výmenou tovaru

b)vrátením kúpnej ceny tovaru

c)odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke


5. Osobné údaje a ich ochrana

5.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

5.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

5.3.Kupujúci vyplnením registračného formulára alebo zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich v svojich informačných systémoch. Kupujúci ďalej udeľuje súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov Slovenskej pošte a prepravným spoločnostiam za účelom doručenia tovaru Kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takomto prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.

5.4.Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

5.5.Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia a aplnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

5.6.Predávajúci zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

5.7.Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane, okrem Slovenskej pošty a kuriérskych spoločností zabezpečujúcich doručenie tovaru.


6. Autorské práva

6.1. Všetky materiály zobrazené alebo uvedené na webových (internetových) stránkach Spoločnosti, vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, kódu a všeobecného vzhľadu stránok sú predmetom autorských práv Spoločnosti, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

6.2. Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do webových (internetových) stránok Spoločnosti alebo ich nepovoleným použitím alebo ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv Spoločnosti alebo autorským právam príbuzných práv tretích osôb alebo Spoločnosti. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorá je oprávnená na poskytnutie súhlasu s používaním diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií sú protiprávne a postihnuteľné podľa občianskeho aj trestného práva.

7. Práva ku nehmotným statkom

7.1. Spoločnosť a ďalšie fyzické a právnické osoby sú majiteľmi registrovaných ochranných známok, patentov alebo ďalších oprávnení v oblasti priemyselných práv alebo iných práv ku nehmotným statkom, ktoré sú menované alebo zobrazené na webových (internetových) stránkach Spoločnosti. Ich nepovolené použitie, zásah do ich textu alebo grafického zobrazenia alebo iné neoprávnené nakladanie s nimi, vrátane ich napodobňovania, môže znamenať porušenie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže alebo v oblasti práv ku nehmotným statkom.

8. Obmedzenie zodpovednosti

8.1. Žiadna informácia uvedená na webových (internetových) stránkach Spoločnosti v textovej alebo grafickej podobe sa nesmie považovať za poskytovanie rád, návodov alebo odporúčaní. Žiadnu informáciu nemožno považovať za základ akéhokoľvek rozhodnutia alebo činnosti.

8.2. V súvislosti so starostlivosťou o zdravie je dôležité spoliehať sa na odbornú pomoc a rady lekárov a ďalších zdravotníckych odborníkov, v závislosti od konkrétnej situácie.

8.3. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť, úplnosť, používanie alebo využívanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti.

8.4. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za pravidelné uverejňovanie nových informácií alebo uvádzanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti do súladu so skutočnosťou v čase.

8.5. Webové (internetové) stránky Spoločnosti, ich obsah a akékoľvek služby na nich uvedené či ponúkané sú poskytované v stave, v akom sa nachádzajú, a v tomto stave sú aj k dispozícii. Spoločnosť, jej zamestnanci, zástupcovia a ďalšie osoby, ktoré majú oprávnenie konať v mene spoločnosti nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti
8.5.1. s prístupom, využitím alebo nemožnosťou využitia webových (internetových) stránok Spoločnosti,

8.5.2. s materiálmi, informáciami, odporúčaniami, ktoré sa na webových (internetových) stránkach Spoločnosti objavia alebo vzniknú na základe poskytovaných služieb,

8.5.3. s omeškaním, chybou, prerušením prevádzky webových (internetových) stránok Spoločnosti alebo služieb ponúkaných na webových (internetových) stránkach Spoločnosti alebo ich prostredníctvom. Toto všeobecné komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh.

9. Informácie

9.1. Všetky údaje na webových (internetových) stránkach Spoločnosti majú len informačný charakter a spoločnosť na tieto stránky umiestňuje najaktuálnejšie informácie. Upozorňujeme však používateľov týchto stránok, že z technických dôvodov nemusí byť v danom okamihu dokončená ostatná aktualizácia akejkoľvek informácie.

9.2. Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti informácií uvedených na webových (internetových) stránkach Spoločnosti. Napriek tomuto úsiliu sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti alebo iné chyby, ktoré sa Spoločnosť bude usilovať opraviť či odstrániť podľa svojich možností po identifikácii zistených nepresností alebo chýb.

9.3. Spoločnosť môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál, dokument alebo informáciu uvedenú na webových (internetových) stránkach Spoločnosti bez predchádzajúceho upozornenia.

9.4. Modifikácie týchto Podmienok používania sú platné v okamihu ich zverejnenia.

10. Odkazy na iné webové (internetové) stránky

10.1. Webové (internetové) stránky Spoločnosti môžu obsahovať odkazy (linky) na ďalšie webové (internetové) stránky, ktoré nie sú súčasťou webových (internetových) stránok Spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za obsah takýchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu a používania takýchto stránok, vrátane inej zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah webových (internetových) stránok poskytovaných niektorou takouto treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

10.2. Všetky odkazy (linky) sú uvádzané výlučne z dôvodu komplexnosti informácií poskytovaných užívateľovi webových (internetových) stránok Spoločnosti.

10.3. Ak chce užívateľ použiť odkaz (link) na webové (internetové) stránky Spoločnosti, môže odkázať výlučne na úvodnú domovskú stránku (homepage). Odkazy na iné webové (internetové) stránky Spoločnosti možno použiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti.

10.4. Je zakázané vkladať webové (internetové) stránky Spoločnosti do rámca (frame) iných webových (internetových) stránok, ktoré nie sú súčasťou Spoločnosti a/alebo skupiny osôb, ku ktorým Spoločnosť z právneho a/alebo faktického titulu patrí.

10.5. Je zakázané, za akýchkoľvek okolností, použiť webové (internetové) stránky Spoločnosti, niektorú adresu elektronickej pošty (e-mail) alebo faxové číslo na zasielanie dôverných alebo zo zákona utajovaných informácií a informácií, ktorých režim zverejňovania je akýmkoľvek spôsobom obmedzený.


11. Záverečné ustanovenia

11.1.Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

11.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.3.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.4.Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

11.5.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.6.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.7.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

11.8.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Príloha č.1

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
späť
Vaša IP adresa je: 54.81.128.172
Copyright © 2018 Climax. Powered by Zen Cart Translated by PeterB